Kent Konseyi, bir kentin yerel yönetimine yurttaşların katılımını teşvik eden, belediye meclisine kent kararı olabilecek önerge verme hak ve yetkisine sahip , demokratik   bir üst sivil toplum oluşumudur.

Şehir planlaması, altyapı-üstyapı geliştirme, çevre koruma, ulaşım, kültürel etkinlikler vb   yerel yönetimlerin görev alanına giren tüm kent konularında yerel halkın katılımcı demokrasi yoluyla  yönetime katılımını teşvik eder.

Merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek odalarının, üniversitelerin, sendikaların, hak temelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile  İzmir’de yaşayan sosyal sorumluluk sahibi gönüllülerden oluşur.

Kent Konseyi ‘nin en büyük karar organı olan Genel Kurul ki Konsey Üyelerinin tamamından oluşur ; Kent Konseyi Başkanı ile Yürütme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerini seçer.

Seçim , ilgili yönetmelik ve yönergenin hükümlerine yürütülür.

Meclisler ve Çalışma Gruplarının Kolaylaştırıcıları da aynı şekilde kendi üyelerince seçilir.

Kent Konseyi’ne gönüllü görev yapmak isteyen sivil toplum kuruluşunun üyeliğine Konsey Yürütme Kurulu karar verir.Bireysel Üyeler için Konsey Genel Sekreteri’nin de içinde olduğu Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş bir kurul değerlendirme yapar.

Genel kurul, Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Başkanı, Meclisler ve Çalışma Gruplarından oluşur.

Tüm Meclis ve Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ile Kent Konseyi Başkanına karşı sorumludur

Kent Konseyi, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.Belediye Meclislerine katılımcı demokrasi esaslarıyla kent için meclis önergesi sunar. Sivil Toplumu destekler…

Ayrıca ilgili Belediyenin  Belediye Meclis Kararı ile Kent Konseylerine ayırdığı bütçe ve ayni destek ile çalışmalarını sürdürür

Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ,Meclisler ve Çalışma Grubu temsilcileri   kent konseyindeki çalışmalardan dolayı herhangi bir maaş ve ücret almazlar. Konseylerde gönüllülük ilkesi esastır.

Kent Konseylerinde seçim , Genel Kurul tarafından onaylanmış yönergeye göre Genel Kurulu oluşturan üyeler arasında yapılır. Her seçim , iki  artı üç yıl olarak ardaşık iki dönem olarak  gerçekleştirilir. Karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği %50 oranla  uygulanır. İki dönemden fazla aynı göreve aday olunamaz.Dolayısıyla aynı görevde en fazla 5 yıl görev yapılabilir

Kent Konseyince alınan kente dair kararlar, Belediye Meclisince görüşülmek üzere yetkili  Belediyeye gönderilir. Mevzuat gereği, bu çalışmalar Belediye Meclislerinde görüşülmek zorundadır. Kent Konseyi kararları Belediyece değerlendirilmesi gereken katılımcı demokrasiye hizmet eden önerge niteliğinde kararlardır.

Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı, DERBİS Kaydı ve doldurulacak olan kurumsal başvuru formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunabilirler.

Bireysel Üye olmak isteyen yurttaşlar, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak için bireysel başvuru formu doldurarak kent konseyine katılabilirler.