Yürütme Kurulu'na Bağlı Çalışma Grupları seçiliyor

İzmir Kent Konseyi, yeni dönemde görev alacak meclis ve çalışma gruplarını belirlemeye devam ediyor. İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na bağlı çalışma gruplarının seçimleri de 17 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. “Katılın Birlikte Yönetelim” anlayışıyla çalışan İzmir Kent Konseyi, İzmirlileri çalışma grubu seçimlerine katılıp görev almaya davet ediyor.

 

İzmir Kent Konseyi Genel Kurul Salonu’nda yapılacak “Çalışma Grubu Seçimleri”, İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 13-(1) ve 13-(2) maddeleri gereğince, seçimin yapılacağı yerde hazır bulunanlar arasında yapılacak. Seçime katılmak, aday olmak veya çalışma gruplarında görev almak isteyenlerin, seçim tarihinde İzmir Kent Konseyi Genel Kuru Salonu'nda olmaları yeterli olacak.

 

Seçimler gizli oy, açık sayımla ve çalışma gruplarının ilgili yürütme kurulundaki kolaylaştırıcısı ve Kent Konseyi Sekretaryası’ndaki koordinatörlerin gözetiminde yapılacak. Seçime katılanlar, adaylıklar ve seçimler tutanakla kayıt altına alınacak ve her çalışma grubu için bir başkan ve dört yönetici seçilecek. Bu nedenle katılımcı sayısının altıdan az olduğu durumlarda seçim yapılmayacak. Bir kişi sadece bir çalışma grubunda yönetici olabilecek.

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ADI

GRUP KOLAYLAŞTIRICISI

SEÇİM TARİHİ ve SAATİ

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

SERDAR ÇELENK

17.01.2022- 10.00-11.30

YERELDE KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU

MİNE PAKKANER

18.01.2022-10.00-11.30

ÇEVRE SORUNLARI VE SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU

LÜTFİYE KADER

18.01.2022-18.30-20.00

KİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

ERKAN ERKUT

17.01.2022-11.30-13.30

DOĞAL AFETLERDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMA GRUBU

HÜLYA BİLGEN

20.01.2022-13.30-15.30

KÜLTÜR-SANAT ÇALIŞMA GRUBU

ÜZEYİR TAVUS

18.01.2022-15.00-17.00

YAŞLI SAĞLIĞI VE YAŞLI POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU

MEVLÜT ÜLGEN

18.01.2022-15.30-17.30

SÜRDÜREBİLİR KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU

UMUT DİLSİZ

18.01.2022-11.30-13.30

LGBTİ+ ÇALIŞMA GRUBU

BARIŞ AZAR

20.01.2022-14.00-16.00

MÜLTECİ ÇALIŞMA GRUBU

SERDAR SİRKECİ

19.01.2022-15.30-17.30

ULAŞIM ÇALIŞMA GRUBU

ALİ ERMİN

17.01.2022-13.30-15.30

KADIN KOOPERATİFLERİ ÇALIŞMA GRUBU

SEMA KAYA

17.01.2022-15.30-17.30

BÜTÜNLEŞİK AFET ÇALIŞMA GRUBU

SERVET ERTAŞ

19.01.2022-10.00-11.30

GEDİZ HAVZASI ÇALIŞMA GRUBU

TAYLAN ÖZGÜR ÜSTÜN

19.01.2022-11.30-13.30

KENTSEL İNOVASYON ÇALIŞMA GRUBU

KORAY VELİBEYOĞLU

17.01.2022-10.00-12.00

 

 

 

 

İzmir Kent Konseyi Yönergesi

...

Çalışma Grupları Madde 13- (1) Çalışma grupları

İzmir Kent Konseyi çevre, sağlık, kültür, turizm, ekonomi, ulaşım, tüketici hakları, çalışma ve sosyal güvenlik vb. geniş kapsamlı toplumsal konu alanlarında giren farklı konularda kent konseyi veya meclisler altında çalışma grupları oluşturabilir.

  1. Çalışma grupları, kent konseyi stratejik planı ile eylem planında yer alan faaliyetlerin/projelerin hayata geçirilmesi amacıyla, kent konseyinin görev alanındaki kentsel yaşam ve sorunlar ölçeğinde, meclislerden gelen önerileri de dikkate alarak yürütme kurulu tarafından kurulur. Yürütme kurulu çalışma gruplarının sayısını verimlilik, etkinlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütlerini dikkate alarak sınırlayabilir.
  2. Çalışma grupları, en az beş (5) kurumsal ve/veya bireysel üyenin faaliyet/proje konusu, amaç, hedef, kapsam, proje ekibi, taraflar, süre, ilke ve yöntemler, çalışma plan ve programı ve projelendiği önerilerin yürütme kurulu tarafından kabulü ile oluşturulur.
  3. Çalışma Grupları, kendi aralarında grup kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı faaliyetlerini bağlı olduğu organın yürütme kurulu ile paylaşır. Çalışma Gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır.

ç) Çalışma grubu kolaylaştırıcısı tarafından toplantı duyuruları, gündem ve gereksinimleri koordinasyonu sağlamak üzere kent konseyinin haftalık çalışma programa eklenecek şekilde önceden sekretaryaya bildirilir. Haftalık çalışma programı genel sekreter tarafından hafta başında onaylanır ve zorunlu olmadıkça programda değişiklik yapılmaz.

  1. Çalışma grupları kurulmasında yürütme kurulu üyeleri çalışma grubu kolaylaştırıcısı olarak görev alabilir.
  2. Çalışma Gruplarının ürettiği çıktılar meclisler ve İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından

değerlendirilerek Genel Kurul’a sunulur ve onaylanması halinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilir.

 

(2) Görevleri ve Çalışma Usulü

  1. Her çalışma grubu, uygulayacağı faaliyeti/projeyi dikkate alarak kendi içinde iş bölümü yaparak kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma grubu kolaylaştırıcısı genel kurulda çalışma grubunu temsil eder.
  2. Çalışma grupları, meclis başkanlarıyla yürütme kuruluna bilgi vermek koşuluyla kendi aralarında yatay ilişkiler geliştirebilirler.
  3. Yürütme kurulu üyeleri, meclis ve çalışma gruplarının çalışmalarına katılabilirler.

ç) Çalışma gurupları hazırladıkları çalışma raporlarını yürütme kuruluna sunarlar.

...

  1. Çalışma gruplarının kent konseyi dışındaki ilişkileri yürütme kurulu tarafından, kent konseyi içindeki diğer meclis ve çalışma gruplarıyla ilişkisi ise genel sekreter ve meclis başkanları tarafından yürütülür.

 

Ek:

İzmir Kent Konseyi Yönergesi

Bireysel Üyelik Başvuru Formu