İzmir Kent Konseyi Çalışma Grubu Seçimlerine Çağrı

2 Kasım 2021

 

Katılın Birlikte Yönetelim” anlayışıyla çalışan İzmir Kent Konseyi İzmirlileri çalışma gruplarında aktif çalışmaya ve Çalışma Grubu Seçimleri’ne katılıp görev almaya davet ediyor.

 

Kent Konseyimizde kurumsal üye temsilcisi ya da bireysel üyemiz olan herkes çalışma gruplarımıza katılabilir, aktif görev ve sorumluluk alabilir, seçilerek çalışma grubu başkanı ya da yöneticisi olabilir.

 

İzmir Kent Konseyi Genel Kurul Salonu’nda yapılacak olan Çalışma Grubu Seçimleri İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 13- 1) ve (2) Maddeleri gereğince çağrımıza cevap verip seçimin yapılacağı yerde hazır bulunanlar arasında gerçekleştirilecektir.

 

Seçimler gizli oy açık sayımla ve çalışma gruplarının ilgili yürütme kurulundaki kolaylaştırıcısı ve Kent Konseyi Sekretaryası’ndaki koordinatörlerin yürütücülüğünde yapılacak, katılımlarınız, adaylıklar ve seçimler tutanakla kayıt altına alınacak ve her çalışma grubu için bir başkan ve dört yönetici seçileceğinden, katılımcı sayısının 6’dan az olduğu durumlarda seçim yapılamayacaktır. Ayrıca, bir kişi sadece bir çalışma grubunda yönetici olabilecektir.

 

Kasım 2021 ayı içerisinde Engelli ve Kadın Meclisleri bünyesindeki Çalışma Grupları’nın seçimleri aşağıdaki takvime göre yapılacak, İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na bağlı Çalışma Grupları’nın seçim takvimi ayrıca açıklanacaktır.

 

Seçim Tarihleri:

 • 15 Kasım 2021 – Engelli Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 11.00 –- Engelsiz Spor ve Oyun Çalışma Grubu
 • 16.00 – Stratejik Plan Geliştirme Çalışma Grubu
 • 16 Kasım 2021 – Kadın Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 11.00 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu
 • 13.00 – Kadın ve Hukuk Çalışma Grubu
 • 16.00 – Kültür-Sanat Çalışma Grubu
 • 17 Kasım 2021 – Kadın Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 13.00 – Medya ve İletişim Çalışma Grubu
 • 16.00 –Kadın Emeği ve İstihdamı Çalışma Grubu
 • 18 Kasım 20201– Engelli Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 13.00 – Engelli Hakları Çalışma Grubu
 • 16.00 – Engelli Anneleri Çalışma Grubu

 

 
İzmir Kent Konseyi Yönergesi

...

Çalışma Grupları Madde 13- (1) Çalışma grupları

İzmir Kent Konseyi çevre, sağlık, kültür, turizm, ekonomi, ulaşım, tüketici hakları, çalışma ve sosyal güvenlik vb. geniş kapsamlı toplumsal konu alanlarında giren farklı konularda kent konseyi veya meclisler altında çalışma grupları oluşturabilir.

 1. Çalışma grupları, kent konseyi stratejik planı ile eylem planında yer alan faaliyetlerin/projelerin hayata geçirilmesi amacıyla, kent konseyinin görev alanındaki kentsel yaşam ve sorunlar ölçeğinde, meclislerden gelen önerileri de dikkate alarak yürütme kurulu tarafından kurulur. Yürütme kurulu çalışma gruplarının sayısını verimlilik, etkinlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütlerini dikkate alarak sınırlayabilir.

 2. Çalışma grupları, en az beş (5) kurumsal ve/veya bireysel üyenin faaliyet/proje konusu, amaç, hedef, kapsam, proje ekibi, taraflar, süre, ilke ve yöntemler, çalışma plan ve programı ve projelendiği önerilerin yürütme kurulu tarafından kabulü ile oluşturulur.

 3. Çalışma Grupları, kendi aralarında grup kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı faaliyetlerini bağlı olduğu organın yürütme kurulu ile paylaşır. Çalışma Gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır.

ç) Çalışma grubu kolaylaştırıcısı tarafından toplantı duyuruları, gündem ve gereksinimleri koordinasyonu sağlamak üzere kent konseyinin haftalık çalışma programa eklenecek şekilde önceden sekretaryaya bildirilir. Haftalık çalışma programı genel sekreter tarafından hafta başında onaylanır ve zorunlu olmadıkça programda değişiklik yapılmaz.

 1. Çalışma grupları kurulmasında yürütme kurulu üyeleri çalışma grubu kolaylaştırıcısı olarak görev alabilir.

 2. Çalışma Gruplarının ürettiği çıktılar meclisler ve İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından

değerlendirilerek Genel Kurul’a sunulur ve onaylanması halinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilir.


 

(2) Görevleri ve Çalışma Usulü

 1. Her çalışma grubu, uygulayacağı faaliyeti/projeyi dikkate alarak kendi içinde iş bölümü yaparak kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma grubu kolaylaştırıcısı genel kurulda çalışma grubunu temsil eder.

 2. Çalışma grupları, meclis başkanlarıyla yürütme kuruluna bilgi vermek koşuluyla kendi aralarında yatay ilişkiler geliştirebilirler.

 3. Yürütme kurulu üyeleri, meclis ve çalışma gruplarının çalışmalarına katılabilirler.

ç) Çalışma gurupları hazırladıkları çalışma raporlarını yürütme kuruluna sunarlar.

...

 1. Çalışma gruplarının kent konseyi dışındaki ilişkileri yürütme kurulu tarafından, kent konseyi içindeki diğer meclis ve çalışma gruplarıyla ilişkisi ise genel sekreter ve meclis başkanları tarafından yürütülür.

 
Ek: